Urbanisme Ajuntament d'Olot

Sòl urbà Sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat